პოზიტიური ფსიქოკონსულტირების საბაზისო პროგრამა

პრაქტიკული ფსიქოლოგია

გაიცემა პოზიტიური ფსიქოთერაპიის მსოფლიო ასოციაციის (WAPP) სერთიფიკატი ვისბადენი, გერმანია.

რას მოიცავს საბაზისო კურსის პროგრამა?

პროგრამის ხანგრძლივობა:
200 საათი (სესიები ტრენერთან: თეორია, პრაქტიკა, პირადი გამოცდილება, დემონსტრაციები, ინტერვიზიული ჯგუფები, დამოუკიდებელი სამუშაო)
3 მოდული, თითოეული 4-დღიანი (ინტენსიური).
I მოდული ჩატარდება 1,2,3,4 ოქტომბერს (4 სრული დღე)
II მოდული დეკემბერი 23,24,25,26 დეჯემბერი
III მოდული 24,25,26,27 მარტი

საბაზისო კურსი - ეს არის ფსიქოლოგიური და ფსიქოთერაპიული

კონსულტირების უნარების სწავლება პოზიტიური ფსიქოთერაპიის საფუძვლებსა და მეთოდიკაზე დაყრდნობით. „პოზიტიური ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო ერთწლიანი კურსის“ გავლისა და შესაბამისი გამოცდის შემდეგ, მსმენელი ხდება „პოზიტიური ფსიქოთერაპიის საბაზისო კონსულტანტი“, რაც დასტურდება შესაბამისი საერთაშორისო სერტიფიკატით (პოზიტიური ფსიქოთერაპიის მსოფლიო ასოციაციის (WAPP) სერთიფიკატი). საბაზოსო კურსის გავლის შემდგომ მათთვის, ვინც გადაწყვეტს „პოზიტიურ ფსიქოთერაპევტობას“, შესაძლებლობა ექნება გაიაროს EAP-ის მიერ აღიარებული სტანდარტის შესაბამისი პროგრამა, რომლის დასრულების შემდეგაც გაიცემა ფსიქოთერაპევტის დიპლომი1. პოზიტიური ფსიქოთერაპიის მეთოდი მოიცავს თეორიას, პრაქტიკას და პირად გამოცდილებას.პოზიტიური ფსიქოთერაპიის მეთოდი მოიცავს თეორიას, პრაქტიკას და პირად გამოცდილებას.
პოზიტიური ფსიქოთერაპია არის თანამედროვე სამეცნიერო ფსიქოთერაპიის ერთ-ერთი ცნობილი მეთოდი, რომელიც აღიარებულია ფსიქოთერაპიის მსოფლიო საბჭოსა http://(WCP.www.worldpsyche.org) და ფსიქოთერაპიის ევროპული ასოციაციის (EAP.www.europsyche.org) მიერ.
პოზიტიური ფსიქოთერაპიის მეთოდი დაფუძნებულია გამოჩენილი გერმანელი ფსიქიატრისა და ნევროლოგის ნ. პეზეშკიანის მიერ, რომელიც მას უწოდებდა ,,ფსიქოდინამიურ, ღრმა ფსიქოლოგიური წვდომის ფსიქოთერაპიულ მეთოდს, რომელიც ორიენტირებულია კროსკულტურულ ჰუმანისტურ მიდგომებზე, აგრეთვე კლიენტზე ცენტრირებული ფსიქოთერაპიის ახალ მეთოდიკასა და სხვადასხვა რესურსებზე ორიენტირებულ მოკლევადიან, სწრაფ ფსიქოთერაპიულ ტექნიკებზე.”
კურსის დასრულების შემდგომი კვალიფიკაცია:
ფსიქოკონსულტანტი, ფსიქოთერაპევტი (გერმანიის, ვისბადენის აკადემიის WIAP სერტიფიკატი )

რას მიიღებს საბაზისო კურსის დასრულების შედეგად მისი მონაწილე?

• ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოკონსულტირების პროფესიულ ცოდნასა და ტექნიკებს.
• პოზიტიური ფსიქოთერაპიული მიდგომის პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებსა და ადამიანის ჰოლისტურ აღქმას.
• ადამიანის პოზიტიური ბუნებისა და ქცევების ღრმა გაგებას.
• კონფლიქტის არსის წვდომასა და მასთან მუშაობის უნარებს.
• პოზიტიური ფსიქოთერაპიის საბაზისო კონსულტანტის სერთიფიკატს

ვინ დაიშვება პროგრამაზე?

პირები, რომელთაც აქვთ უმაღლესი სამედიცინო, სოციოლოგიური, ფსიქოლოგიური, პედაგოგიური (და სხვა ჰუმანიტარული ) განათლება. აგრეთვე მათ, ვისაც გავლილი აქვს (ან გადის) ფსიქოლოგიის ერთწლიანი სასერტიფიკაციო კურსი.

სწავლა მიმდინარეობს ქართულ ენაზე.

საბაზისო კურსის პროგრამა:
• პოზიტიური ფსიქოთერაპიის მეთოდის ფილოსოფია და მსოფლმხედველობა;
• დიფერენცირებული ანალიზი;
• ბალანსის პრინციპი;
• ურთიერთობების ეტაპები;
• კონფლიქტის დინამიკა და მართვა;
• პირველი ინტერვიუ პოზიტურ ფსიქოთერაპიაში;
• კონფლიქტის მოგვარების საშუალებები, ფსიქოსომატური რეაქციები.
• ბალანსის მეთოდი;
• მიკრო და მაკრო მოვლენების თეორია;
• ფაქტობრივი და საბაზისო შესაძლებლობების განსაზღვრა;

ბავშვთა პოზიტიური ფსიქოკონსულტირება

ვის შეუძლია ბავშვთა პოზიტიური ფსიქოკონსულტანტის სერტიფიკატის მიღება?

სწავლა დაიწყება 2021 წლის 1 ოქტომბერს.

პირებს, რომელთაც აქვთ უმაღლესი სამედიცინო, სოციოლოგიური, ფსიქოლოგიური, პედაგოგიური (და სხვა ჰუმანიტარული ) განათლება. აგრეთვე მათ, ვისაც გავლილი აქვს (ან გადის) პრაქტიკიული ფსიქოლოგიის ერთწლიანი სასერტიფიკატო კურსი.
ბავშვთა პოზიტიური ფსიქოთერაპიის კურსი შედგება ორი ნაწილისაგან: პოზიტიური ფსიქოთერაპიის საბაზისო კურსისა და პოზიტიური ფსიქოთერაპიის საბავშვო მიმართულების სპეციალიზაციის კურსისაგან.
საბაზისო კურსი – ეს არის ფსიქოლოგიური და ფსიქოთერაპიული კონსულტირების უნარების
სწავლება პოზიტიური ფსიქოთერაპიის საფუძვლებსა და მეთოდიკაზე დაყრდნობით.
საბავშვო მიმართულების სპეციალიზაციის კურსი – მოიცავს ბავშვებთან და მათ ოჯახებთან
მუშაობას, პოზიტიური ფსიქოთერაპიის მეთოდებისა და ფსიქოთერაპიული ტექნიკების სწავლებას.

საბაზისო კურსის პროგრამა:

• პოზიტიური ფსიქოთერაპიის მეთოდის ფილოსოფია და მსოფლმხედველობა;
• დიფერენცირებული ანალიზი;
• ბალანსის პრინციპი;
• ურთიერთობების ეტაპები;
• კონფლიქტის დინამიკა და მართვა;
• პირველი ინტერვიუ პოზიტურ ფსიქოთერაპიაში;
• კონფლიქტის მოგვარების საშუალებები, ფსიქოსომატური რეაქციები;
• ბალანსის მეთოდი;
• მიკრო და მაკრო მოვლენების თეორია;
• ფაქტობრივი და საბაზისო შესაძლებლობების განსაზღვრა;

საბაზისო კურსის I მოდული ჩატარდება 1,2,3,4 ოქტომბერს (4 სრული დღე)
II მოდული დეკემბერი 23,24,25,26 დეჯემბერი
III მოდული 24,25,26,27 მარტი
სრული კურსის ღირებულება: 3️5️0️0️$ – ის შესაბამისი ექვივალენტი ლარებში.
წარსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:
• განცხადება
• პირადობის მოწმობის ასლი
• 2 ფოტოსურათი ¾ზე
• უმაღლესი განათლების დიპლომის ასლი/დამამთავრებელი კურსის ცნობა