ბავშვთა პოზიტიური ფსიქოთერაპია

პრაქტიკული ფსიქოლოგია

ეს არის რესურსების აღმოჩენისა და გამოყენების შესაძლებლობაზე დაყრდნობის უნარი, რომელიც აგრეთვე გამოიყენება სერიოზულ აშლილობაზე მუშაობის დროს. (კონცეფცია, რომლისთვისაც ნ. პეზეშკიანი წარდგენილი იყო ნობელის პრემიაზე);
კონსულტაციის ტრანსკულტურული მოდელი (ბავშვის განვითარების მაკრო და მიკროკულტურული მახასიათებლების გათვალისწინებით);
დიაგნოზირების და ფსიქოთერაპიული ინტერვენციების დაგეგმვის სტრუქტურული სისტემა.

რას მიიღებს კურსის დასრულების შედეგად მისი მონაწილე?

• ფსიქოკონსულტირების პროფესიულ ცოდნასა და ტექნიკებს;
• ფსიქოკონსულტირების პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებსა და ადამიანის ჰოლისტურ აღქმას;
• ადამიანის პოზიტიური ბუნებისა და ქცევების ღრმა გაგებას;
• კონფლიქტის არსის წვდომასა და მასთან მუშაობის უნარებს;
• ბავშვებთან და მათ ოჯახებთან მუშაობისათვის საჭირო თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარებს.
• ფსიქოთერაპიულ ან ფსიქოდიაგნოსტიკურ პრაქტიკულ გამოცდილებას.

შეძენილი უნარები:

• სხვადასხვა ასაკის ბავშვებთან თერაპიული ურთიერთობების დამყარების და შენარჩუნების უნარი;
• თერაპიულ მუშაობაში თითოეული ასაკობრივი პერიოდის მახასიათებლების გააზრება და
• გათვალისწინება.
• ზოგადი წარმოდგენა
• ძირითადი სამეცნიერო სკოლების შესახებ და განვითარების კონცეფციები ბავშვთა ფსიქოთერაპიაში, ფსიქოთერაპიული აზროვნების ფორმირება;
• ბავშვებთან პროფესიონალურად მუშაობისათვის საჭირო მნიშვნელოვანი პიროვნული თვისებების განვითარება;
• განვითარების დარღვევების დადგენა და დიაგნოზის უნარი.

სპეციალიზაცია, ბავშვებთან მუშაობის მიმართულებით

მოდული 1.

ბავშვთა დადებითი ფსიქოთერაპიის საფუძვლები
ბავშვის განვითარების ძირითადი ეტაპები სხვადასხვა მიდგომათა რეფრაქციაში;
პოზიტიური ფსიქოთერაპიის ძირითადი ცნებები, პიროვნების განვითარების ტრანსკულტურული ასპექტი;
აღზრდის სტილები, განსაკუთრებით მიჯაჭვულობის ჩამოყალიბება, ბავშვის
მოთხოვნილებები.

ბავშვის ფსიქოპათოლოგია

მოდული 2.

ბავშვთა ფსიქიური დარღვევების ეტიოლოგია, პათოგენეზი და დინამიკა
პოზიტიური ფსიქოთერაპიის შეხედულება დარღვევების წარმოქმნის ხასიათთან დაკავშირებით .რესურსზე ორიენტირებული მიდგომა გონებრივი და პიროვნული
განვითარების თავისებურებების გათვალისწინებით.

დიფერენციალური ანალიზი დადებით ფსიქოთერაპიაში

მოდული 3-4

ბავშვებში კონფლიქტის ფორმირების მექანიზმები, ასაკთან დაკავშირებული
მახასიათებლების გათვალისწინებით;
კონფლიქტის, დაცვისა და კომპენსაციის მექანიზმებზე რეაგირების სფეროები;
ფსიქოსომატური, ემოციური და ქცევითი დარღვევების ფორმირება ბავშვებში, სიმპტომების ფუნქცია.

თერაპიული ურთიერთობების მშენებლობის პრინციპები ოჯახთან მუშაობის დროს

მოდული 5.

ბავშვთა დარღვევების ფსიქოთერაპიაში
• თერაპიული ურთიერთობები: გადაცემა, ტრანსტრანსფერო, ფსიქოთერაპიაში ოჯახის
• მოლოდინი;
• თერაპიული გეგმა, პოზიტიური ფსიქოთერაპიაში კონკრეტული ინსტრუმენტების
• გამოყენება;
• ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობის ფორმატი ბავშვთა დარღვევების
• ფსიქოთერაპიაში;
• თითოეულ მოდულში არსებული პრაქტიკული ნაწილი:
• ზედამხედველობა;
• მცირე ჯგუფური მუშაობა;
• საქმის შესწავლა;

თვითგამოცხადების ჯგუფები.

პროგრამის ხანგრძლივობა 1,5 წელი. 8 მოდული. 400 საათი.
საბაზისო კურსი
200 საათი (სესიები ტრენერთან: თეორია, პრაქტიკა, პირადი გამოცდილება, დემონსტრაციები, ინტერვიზიული ჯგუფები, დამოუკიდებელი სამუშაო)
მოდული, თითოეული -დღიანი (ინტენსიური), – თვიანი ინტერვალით.
მოდულებს შორის ინტერვიზიული შეხვედრები და დამოუკიდებელი სამუშაოები.

სპეციალიზაცია ბავშვთა მიმართულებით 200 საათი
5 მოდული, თითოეული 3 – დღიანი (ინტენსიური), 2-3 თვიანი ინტერვალით.
მოდულებს შორის ინტერვიზიული შეხვედრები და დამოუკიდებელი სამუშაოები.
• 80 საათი თეორია.
• 64 საათი პრაქტიკული სამუშაო.
• 8 საათი სუპერვიზია.
• 8 საათი ინტერვიზია.
• 40 საათი მუშაობა რეკომენდებულ ლიტერატურასთან
• მოდულის პრაქტიკული ნაწილი:
• ზედამხედველობა;
• მცირე ჯგუფური მუშაობა;
• საქმის შესწავლა;